top of page

Acerca de

פילוסופיית השקעות

<> קרן רגנאר בוחנת חברות פרטיות בעלות מוניטין עם טכנולוגיה או מוצר ייחודיים ומודל רווחיות ברור, שאינן נגישות למשקיעים בשווקים הציבוריים.

 

<> מטרת ההשקעה של הקרן היא להגביר את הצמיחה של אותן חברות ולחזק את הניהול שלהן, כך שיהיו מוכנות ובשלות עבור השווקים הציבוריים בעתיד.

<> הקרן תסייע לחברות היעד בפיתוח מערכת קשרים עסקית ענפה עם גורמים רלוונטיים בתעשיות השונות, אשר יסייעו לפיתוח העסקי של החברות ולחדירתן לשווקים בינלאומיים.

 

<> הקרן עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם מחלקות המחקר והתפעול המנוסות של קבוצת אלפא, דבר המקנה לה יכולת ייחודית לבצע תהליכי בדיקת נאותות קפדניים על חברות יעד ולפקח מקרוב על השקעותיה. זאת, מתוך ראיית ארוכת טווח לקראת הנפקתן של החברות בשווקים הציבוריים בעתיד.

bottom of page